Jump to content

Zakaz wywożenia zanęt i nęcenie .Martwy przepis?


Recommended Posts

Zakaz wywożenia zanęt i przynęt ze sprzętu pływającego ,obowiązuje u nas w okręgu na zbiornikach do 15 ha. Zawsze się zastanawiałem jakie są uwarunkowania i jak ominąć ten przepis .Oto moje przemyślenia

Jeśli chodzi o sam połów ze sprzętu pływającego to niestety nie da się go ominąć .W wypadku wywożenia przynęt niestety ,też może być to uznane za połów .Wszak w łodzi czy pontonie będzie przynęta ,żyłka i ciężarek. Ale co do wywożenia zanęt,sondowania stawiania znaczników sprawa jest prosta .

Zacznę od początku

Jeśli jesteśmy członkami PZW to obwiązują nas zarządzenia ,uchwały i regulaminy PZW.

Czyli

OGRANICZENIA NA WODACH PZW-OKRĘG KIELCE w 2012 r.

1.Zakaz wywozu zanęt i przynęt oraz wędkowanie ze środków pływających na zbiornikach do 15 ha,

To określono co wolno wędkarzowi członkowi PZW ale nie zwykłemu obywatelowi

O ile co do wędkowania to nawet nie ma dyskusji ale korzystanie z własnych środków pływających nie zarejestrowanych do celów nęcenia i sondowania jest zabronione jeśli właściciel ( w 99% SKARB PAŃSTWA ) je wyda. Taki zakaz może wydać burmistrz ,wojewoda,starosta RZGW .

PZW taki zakaz może wydać tylko swoim członkom.

Nikomu więcej .

Jeśli jest tablica „ Zakaz używania sprzętu pływającego „i jest np. podpisany RGZW czy Urząd gminy to niestety obowiązuje to każdego obywatela .

RAPR

Art. 7. 1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.

7.2.Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.-

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) § 2. 1. Amatorski połów ryb wędką może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Amatorski połów ryb wędką uprawia się: 1) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb, 2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do 3) niego linką zakończoną: a)jednym haczykiem

Więc jeśli nie mamy na sprzęcie pływającym wędki ani kuszy ani innych narzędzi rybackich to nie dokonujemy połowu .

Więc jako nie członek PZW a zwykły obywatel możemy sobie pływać i dokarmiać ryby ?

Oczywiście ze możemy pływać. Pozwala nam na to PRAWO WODNE

Korzystanie z wód" Art. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, z morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, z wód morza terytorialnego, i jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. 2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Nie znalazłem też zapisu który by zabraniał dokarmiania ryb ,oczywiście organy administracyjne mogą taki zakaz wprowadzić ,na przykład dokarmianie ptaków .

W tym wypadku jeśli organ administracji państwowej nie ustalił zakazu to taki przepis wydany przez PZW dotyczy tylko członków .

Kiedyś na jednym z zebrań zapytałem czy jeśli będę nęcił z niezarejestrowanego pontonu to czy zostanę ukarany ? Odpowiedziano mi ze tak choć nie byli w stanie określić na jakiej zasadzie .

Jeśli nie jestem wędkarzem to nie obowiązują mnie przepisy stowarzyszenia PZWDołączona grafika

Jest mały paradoks bo jeśli wypłyniemy sprzętem oznakowanym (zarejestrowanym) to może być problem ale nie musimy rejestrować łódki do 5m bo te są zwolnione z obowiązku rejestracji jako jednostki służące do celów rekreacyjno-wypoczynkowych .

Paradoksalnie możemy poprosić kolegę nie wędkarza o to by nam zanęcił i wypłyną np. niezarejestrowanym pontonem do 5m długości .Możemy poprosić kolegę aby nam zanęcił chodź jest zakaz nęcenia wydany przez PZW . Nie musimy poddawać się żadnym kontrolom SSR jeśli sobie tylko pływamy czy karmimy ptaki .Ponieważ nie dokonujemy połowu . Bardzo istotna sprawa każda tablica zakazująca musi być podpisana . Jeśli pisze zakaz kąpieli to musi być podpisana kto taki zakaz wydał .

Są to tylko moje przemyślenia niech każdy sam się. zastanowi czy to prawda czy nie .

Nie namawiam nikogo do łamania przepisów

Tu taryfikator mandatów i nie ma w nim kary za dokarmianie oraz wypływanie

T A R Y F I K A T O R

Kwalifikacja Czyn Grzywna lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.1 Brak przy sobie upoważnienia do połowu na rzecz

uprawnionego do rybactwa na podstawie (art.5)

100 zł i więcej lub

art.41

Art.27a ust.1 pkt.2a Brak przy sobie karty wędkarskiej (art.7 ust.2) 200 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Brak zezwolenia (art7 ust.2a) lub wbrew

zezwoleniu

200 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Wymiary ochronne/regulaminowe (art.7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Limity Ilościowe/regulaminowe(art.7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Okresy Ochronne/regulaminowe(art7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Technika połowu niezgodna z R.A.P.R.(art..7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Brak wpisu do rejestru (art.7 ust.2a) i inne 20 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.3 Ryby przeznaczone na przynętę mogą być

wprowadzone do wód z których zostały pozyskane

(art.7 ust.1a)

50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.4 Brak tablic w obrębach hodowlanych i obrębach

ochronnych , niewłaściwe oznakowanie ,

bezprawne oznakowanie , niszczenie tablic (art.16)

100 zł i więcej lub

art.41

Art.27a ust.1 pkt.5 Wstęp do obrębów hodowlanych bez uzgodnienia

lub niezgodnie z ustaleniami (art.13 ust.2)

100 zł i więcej lub

art.41

Art.27a ust.1 pkt.6 Połów ryb ze sprzętu niezarejestrowanego lub

nieoznakowanego lub oznakowanego niezgodnie z

przepisami .Litery, cyfry nie mniej niż 10 cm i nie

mniej niż 1 cm grubości – obie burty (art.20 ust.2)

100 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.7 Połów ryb ze sprzętu pływającego sprzeczny z

zasadami bezpieczeństwa które określa ustawa o

żegludze śródlądowej – kamizelki ratunkowe ,

zasady połowu ryb na drodze wodnej(art.20 ust.6)

100 zł i więcej lub

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów ryb chronionych ustawą o ochronie przyrody

(art.8 ust.1pkt.1)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów ryb o wymiarach ochronnych (art.8 ust.1

pkt.2)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów ryb w okresie ochronnym ( art.8 ust.1 pkt.3 ) Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów węgorza ponad limit 2 szt. ( art.8 ust.1

pkt.3a)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów w odległości mniejszej niż 50m od budowli i

urządzeń hydrotechnicznych (art.8 ust.1 pkt.4)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów sieciami , wędkami lub kuszami innymi niż

określone w przepisach ( art.8 ust.1 pkt.5)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów więcej niż dwoma wędkami jednocześnie (

art.8 ust.1 pkt.11)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów łososiowatych i lipieni więcej niż jedną

wędką jednocześnie ( art.8 ust.1 pkt.11)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów w odległości mniejszej niż 50m od

rozstawionych w wodzie sieci ( art.8 ust.1 pkt. 12a)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów w odległości mniejszej niż 75m od

oznakowanego połowu ryb kusza (art.8 ust.1

pkt.12b)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Kwalifikacja Czyn

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w

sposób ciągły , z wyłączeniem połowu ryb z pod

lodu ( art.8 ust.1 pkt.12c)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów kuszą :

łososiowych i węgorzy (art.8 ust.1 pkt.13a)

na szlaku żeglownym ( art.8 ust.1 pkt.13b)

od 15.X do 15V (art.8 ust.1 pkt.13c)

przy użyciu aparatu tlenowego (art.8 ust.1 pkt.13d)

w odległości mniejszej niż 75m od innych osób i

zastawionych w wodzie sieci (art.8 ust.1 pkt.13e)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 Połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami –

dopuszczalny połów podrywka w miejscu i w czasie

połowu ryb wędką (art.7 ust.1)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 Wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z

amatorskiego połowu ryb (art.10 ust. 1 pkt.2)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 Połów ryb w miejscu i w czasie zakazanym uchwałą

przez zarząd województwa (art.17 ust.7)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.3 Naruszanie warunków chowu i hodowli raków ,

minogów oraz innych organizmów żyjących w

wodzie , rak błotny i szlachetny nie może być

łowiony amatorsko (art.2 ust.1 lub 2 ust.2)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.4 Zarybianie nie zgodne z przepisami.

Zarybiać może : uprawniony do rybactwa , instytut

badawczy , uczelnia , fundacja lub organizacja

producentów ryb, lub organizacja społeczna z

uprawnionym do rybactwa , organ administracji

publicznej we współpracy j/w , dyrektor parku

narodowego (art.4b ust.1)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 Nie wypuszczanie ryb złowionych :gatunkowo

chronionych , w okresie ochronnym , o wymiarach

ochronnych , ponad limit węgorza (art.9 ust.1)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 Dotyczy Rybaków : jeśli 10 % złowionych ryb przy

użyciu sieci ciągnionych jest nie wymiarowa , a przy

użyciu sieci stawnych 5 % wypuszcza się do tego

samego łowiska (art.9 ust.2)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 Połów ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa bez

dokumentu stwierdzającego upoważnienie (art.5)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5

Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może

posiadać : uprawniony do rybactwa lub osoba

upoważniona na podstawie art.5 osoba

prowadząca działalność gospodarczą w zakresie

produkcji i handlu , dyrektor parku narodowego i

uprawnione przez niego osoby (art.20 ust.1) .

Brak oznakowania sprzętu rybackiego przez

uprawnionego (art.20 ust.4)

Zakaz podejmowania z wody narzędzi i urządzeń

połowowych (art.20 ust.5)

Powyżej 200 zł lub kara

ograniczenia wolności

Kwalifikacja Przestępstwo – Kto :

Art.27c ust.1 pkt.1 Poławia raka szlachetnego lub błotnego nie będąc

do tego uprawnionym(art.2 ust.1)

Grzywna ,

ograniczenie

wolności lub

pozbawienie

wolności do lat

2

Art.27c ust.1 pkt.2 Nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą

poławiającą na jego rzecz , poławia ryby rybackimi

narzędziami lub urządzeniami połowowymi (art.4

lub art.5)

Art.27c ust.1 pkt.3 Narusza zakaz określony w przepisach wydanych

na podstawie Art.3 ust.4 pkt.1 / minister może

wprowadzić zakaz wprowadzania lub przenoszenia

ryb obcego gatunku , na które nie są wymagane

dodatkowe zezwolenia/.

Art.27c ust.1 pkt.4

Wprowadza ryby gatunku obcego bez wymaganego

zezwolenia (art.3 i pkt.1)

Wprowadza ryby gatunku obcego na które nie jest

wymagane zezwolenie (art.3 i pkt.2)

Przenosi ryby określonych gatunków ryb wbrew

przepisom wydanych na podstawie art.3 ust.3

(art.3 i pkt.3)

Poławia ryby przy użyciu prądu (art.8 ust.1 pkt.6)

Poławia ryby środkami odurzającymi i trującymi

(art.8 ust.1 pkt.7)

Poławia ryby narzędziami kaleczącymi (art.8 ust.1

pkt.8)

Poławia ryby materiałami wybuchowymi (art.8

ust.1 pkt.9)

Poławia ryby przez ich głuszenie (art.8 ust.1 pkt.10)

Zabrania się pozyskiwania ikry ryb / o wymiarach

ochronnych i w okresie ochronnym / oraz

niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach

(art.8 ust.2)

Zabrania się przechowywania , posiadania ,

przewożenia , przetwórstwa i wprowadzania do

obrotu ryb złowionych lub pozyskanych z

naruszeniem art.8 i 9 (art.10 ust.1 pkt.1)

Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie

ich z nor oraz naruszania nor (art.11)

Art.27c ust.1 pkt.4

Zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla

ryb , a w szczególności naruszania urządzeń

tarliskowych , dna zbiornika ,i roślinności wodnej ,

uprawiania sportów motorowodnych i urządzania

kąpielisk w obrębach ochronnych (art.14 ust.2)

W wypadku wystąpienia wody poza linię brzegową

zabrania się czynienia przeszkód w jej odpływie

(art.19 ust.1)

Grzywna ,

ograniczenie

wolności lub

pozbawienie

wolności do lat

2

Art.27c ust.1 pkt.5 Nie stosuje się do nakazu : osoba fizyczna lub

prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do

obrotu jest obowiązana posiadać dokument

stwierdzający pochodzenie ryb (art.10 ust.2)

Art.27c ust.1 pkt.6 Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym

zezwoleniem marszałka województwa na

odstępstwa od zakazów określonych w art.8 ust.1

pkt.2 do 7 i ust.1 a także dokonywania połowu ryb

w obrębach ochronnych (art.17 ust.1)

Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym

zezwoleniem ministra środowiska na odstępstwo

od zakazu określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ( art.17

ust.2)

Art.27c ust.1 pkt.6 Przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi

rybackimi narzędziami połowowymi bez

zezwolenia starosty wydanego na podstawie

art.17a ust.1 lub 2 albo przegradza to łożysko

niezgodnie z tym zezwoleniem

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...