Jump to content

Uprawnienia strażników Społecznej Straży Rybackiej


Recommended Posts

16002857_673706022803040_438943334953330Strażnik SSR ma uprawnienia do: 1.Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu. 2. Kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu. 3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza. 4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik jest zobowiązany do okazania kontrolowanemu legitymacji i odznaki oraz przedstawienia się. W przypadku udaremnienia wykonania czynności kontrolnych przez osoby kontrolowane lub postronne, strażnik powinien odstąpić od tych czynności i powiadomić Komendanta Społecznej Straży Rybackiej lub najbliższą jednostkę Policji. Zadania Społecznej Straży Rybackiej 1.Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i z Policją w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. ( Dz. U. z 2009 r. 189, poz. 1471 z pózn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 2. Samodzielne kontrole w zakresie przestrzegania w/w/ ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Dbając o bezpieczeństwo strażników patrole powinny składać się co najmniej z 2 strażników. Podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu

Zobacz cały artykuł

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...